Zobrazit příspěvky

Tato sekce Vám umožňuje zobrazit všechny příspěvky tohoto uživatele. Prosím uvědomte si, že můžete vidět příspěvky pouze z oblastí Vám přístupných.


Příspěvky - Kírtanananda dás

Stran: [1] 2
1
Odnaučte své holubi pít z bazénku v ZOOhttps://www.youtube.com/watch?v=91gyMOWk44k

2
Aktuality / Re:Nezákonné odvolání přítele Karase.
« kdy: Leden 17, 2018, 00:07:02 »
Haribol Janssen, níže najdeš k přečtení vše potřebné co předcházelo mému nezákonnému vyhození z místa úředníka OS Domažlice, velice ponižujícím způsobem, jakým by se charakterní funkcionáři jakékoliv OS nikdy neměli chovat ke svým členům, natož funkcionářům!!!https://www.dropbox.com/sh/mts6r1eqewxuo4o/AAAr5uLwItJCQ2Kz12tXiPTha?dl=0Řídící výbor Českého spolku CHPH
K rukám předsedy
Václav Špilar
Tymákov 189
33201

Věc: Stanovisko k jednání Revizní Komise (dále jen RK) OS CHPH Domažlice ze dne 17.12.2017

Vážení přátelé, obracím se na Řídící výbor Českého spolku CHPH (dále jen řv.) jako na odvolací orgán Spolku a žádám o prošetření mého nezákonného odvolání z funkce místopředsedy OS CHPH Domažlice dne 18.11.2017. Dne 17.12.2017 vydala RK OS Domažlice níže uvedené zamítavé stanovisko, ke kterému př. Karas napsal dne 2.1.2018 stanovisko které níže přikládám i s dopisem RK OS Domažlice.

Ve Vilémově dne 2.1.2018, Karas Antonín, Vilémov 1564, 34701 Tachov

K rukám výboru a revizní komise OS CHPH Domažlice
Adresa:
Pavel Echtner
Zahořany čp. 39,       
344 01 Domažlice


Stanovisko k jednání RK OS CHPH Domažlice ze dne 17.12.2017

Dne 28.12.2017 jsem obdržel zamítavé stanovisko revizní komise OS CHPH Domažlice, které vyvolalo úsměv na mé tváři a to hned z několika důvodů.

1)   Revizní komise (dále jen RK) nemá argumenty na vyvrácení argumentů př. Karase, a proto lstivě a neodůvodněně argumenty př. Karase ZAMÍTLA.

2)   RK opět NEODŮVODNĚNĚ napadá př. Karase ze sekundárních výpadů proti vedení OS Domažlice a přitom neuvádí ani jeden jediný příklad takovéhoto jednání př. Karase, jelikož má obavy že její argumenty jsou velice slabé až ŽÁDNÉ.

3)   Pokud si RK představuje demokratické jednání výboru tak, že vše vyřeší mocensky a zamítavou silou, je na velikém OMYLU, neboť v Českomoravském svazu CHPH jsou ještě vyšší demokratické orgány, které umí jednat v souladu se Stanovamy Svazu a měly by vynést závěr, že př. Karas Antonín byl dne 18.11.2017 na konferenci odvolán z funkce místopředsedy OS Domažlice nezákonnou cestou, která je popsána v mých dřívějších dopisech.

4)   Pokud by RK pracovala opravdu v náladě „Kdo přijme funkci voleného orgánu, je povinen ji vykonávat s péčí řádného hospodáře. Kdo jedná s péčí řádného hospodáře jedná:
1) pečlivě
                        2) s potřebnou odborností, znalostí
3) v dobré víře
4) loajálně-tj. v obhajitelném zájmu osob, za něž jedná

Tyto předpoklady musí být splněny zároveň tudíž (kumulativně). Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře poruší také ten, kdo nekoná, ačkoli konat měl a mohl. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře poruší také ten, kdo převzal funkci, ačkoli věděl či mohl vědět, že na ni nebude stačit. Člen voleného orgánu odpovídá za škodu, kterou při výkonu funkce způsobí.“…..
…musela by najít mnoho nedostatků na které př. Karas jednající s péčí řádného hospodáře upozornil, ale vedení OS Domažlice to pojalo jako výpady či napadání členů výboru!4)   Uvedu několik z důkazů, že revizní komise nejednala s péčí řádného hospodáře a její závěr bude muset být posouzen i vyššími orgány Svazu. Jak je možné, že RK nenašla do očí bijící fakt kdy př. Voneš již několik let zasahuje a upravuje zápisy tajemníka př. Echtnera a tím uvádí i jeho do problémů, neboť př. Voneš úmyslně zkresluje a upravuje zápisy k obrazu jaký on potřebuje!
Co ale říkají Stanovy Svazu na údaj, který si může RK kdykoliv přečíst a to (Zkontroloval, doplnil a upravil: předseda OS CHPH Domažlice př. Ivan Voneš), což je téměř u každého zápisu z výborových schůzí a konferencí??? RK zapomněla že je zde právě proto,aby odkrývala takovéto nedostatky na které př. Karas upozorňuje, jelikož je v rozporu se Stanovami a dalšími předpisy Svazu aby předseda zasahoval zcela viditelně do funkcí dalších úředníků, zde konkrétně do funkce tajemníka Echtnera, který pokud by konal s péčí dobrého hospodáře, musel by na toto nezákonné jednání předsedy př. Voneše již před léty UPOZORNIT!!! Všimla si RK toho faktu, že př. Voneš v tomto jednání i přes upozornění př. Karasem pokračuje??? Níže uvedu skutečnost, jak př. Voneš manipuluje nezákonně se zápisem, když píše:
Citace př. Voneše
Přeprava holubů byla prováděna oslovenými přepravci a splňovala v plné míře požadavky na kvalitní přepravu.

K této větě snad jen dodat, že samochvála smrdí, a nebo tento výrok může vysloviti jen funkcionář, který nemá o kvalitní přepravě žádný přehled, což by předseda př. Voneš ze zákona mít měl! Ve zkratce několik faktů:

1)   Oslovení přepravci, ani jeden z přepravců, nebyli nalezeni v rejstříku Státní Veterinární Správy, kde jsou schválení dopravci přepravující zvířata na dlouhodobé cesty (nad 8 hodin)- osvědčení TYP2!!!
2)   Při přepravě holubů musí být zajištěna neklouzavá podlaha, ROŠTY!!!
3)   Pokud OS Domažlice ročně zaplatí za přepravu kolem 230 000 Kč, měl by dopravce dodržeti tyto pravidla:
4)   Odeslání dokladů ihned po ukončení přepravy holubů na závod
5)   Archivace přepravních dokladů 3 roky
6)   Vyhotovení faktury za přepravu a její včasné odeslání zákazníkovi
7)   Vypouštění holubů celkově za celou sezonu prováděno v rozporu se Stanovami a řády Svazu, které nařizují „oboustranné vypouštění holubů z vozidla“, nebylo dodrženo žádným přepravcem. Závody holoubat č.1 při vypouštění vstoupí dopravce startujícím holoubatům do cesty, ty se o něj zarážejí a padají k zemi!!! Závod č.4 při vypouštění dopravce nedbale jednou rukou otevírá výlety, které se otevřou jen částečně a holoubata deroucí se ven z košů si lámou křídla ve štěrbině, kterou se snaží protlačit z koše ven!!! Závod č. 5 projistotu není výlet natočen vůbec a všichni si domyslete v náladě předchozích vypouštění co se asi mohlo přihodit, jelikož nestojíte př. Vonešovi za to, aby vám sdělil, proč není vypuštění natočeno. A to jsem byl osočen z toho že jsem o př. Vonešovi řekl a napsal že je mocipán!!! Myslím, že slovo mocipán jasně vystihuje jednání př. Voneše a důkazů že je to skutečnost je mnoho!!!K bodu 1)  Proč v tomto bodě argumentace př. Karase RK nezkontrolovala ten fakt, že ani jeden z přepravců nemá oprávnění k přepravě ZVÍŘAT? Nebo snad jsou naši milovaní holoubci považováni př. Vonešem a RK za VĚCI nebo ZBOŽÍ??? Dávám vám tímto na vědomí, že pokud takto hodláte postupovat i v blízké budoucnosti, hrozí celému výboru OS Domažlice postih za týrání zvířat, dle platných zákonů!

K bodu 2)  Zde jasně hovoří veterinární nařízení: Při přepravě holubů musí být zajištěna NEKLOUZAVÁ podlaha, což nelze zajistit jinak než ROŠTY na kterých se holubi za jízdy mohou přidržovati!!! Účelem svozu na závod by mělo být dovézt na start nepoškozené závodníky a zde opět dávám na vědomí, že pokud takto hodláte postupovat i v blízké budoucnosti, hrozí celému výboru OS Domažlice postih za týrání zvířat, dle platných zákonů!

K bodu 3)  Zkontrolovala RK zda jsou v pořádku archivované faktury od přepravců a zda vůbec existují??? Toto by mělo být kontrolováno RK která chce pracovat s péčí řádného hospodáře! Věřím že příslušné orgány budou v přešetřování důslednější než naše liknavá a lhostejná RK která ZAMÍTÁ argumenty př. Karase celoplošně, aniž by je chtěla prošetřit a tudíž je zde další důkaz o tom, že RK nejedná s péčí řádného hospodáře což je proti Stanovám a Řádům Svazu, ale i Zákonům platných v ČR!

K bodu 7)  Proč se zde v tomto bodě člen RK př. Vozábal neomluvil za to že napadl př. Karase na konferenci OS Domažlice 18.11.2017 tím, že př. Voneše údajně napadá protože řekl že je mocipán??? Nebo snad nestačí RK jako důkaz to, že si př. Voneš dělá v OS Domažlice beztrestně co se mu zlíbí??? Není toto jednání předsedy př. Voneše náhodou v rozporu s dobrými mravy a proti zájmům Svazu??? Neporušuje tímto svým chováním a jednáním př. Voneš Stanovy svazu a další řády??? Zde podávám důkaz o neznalosti RK, která vůbec nereaguje na argumenty př. Karase, který zde upozorňuje na porušování Stanov a Řádů Svazu: Vypouštění holubů celkově za celou sezonu 2017 prováděno v rozporu se Stanovami a řády Svazu, které nařizují „oboustranné vypouštění holubů z vozidla“, nebylo dodrženo žádným přepravcem ani při jednom závodě. Nebo je to snad dle RK v souladu se Stanovami a Řády Svazu a př. Voneš jako jediný v republice má nějakou vyjímku o které NEVÍM??? Na tomto místě bych rád upozornil RK a výbor OS, že práce neproškolené osádky přepravce, může být též posuzována jako týrání zvířat, dle platných zákonů!

Je krásné když se př. Voneš sám přiznává ke svému nezákonnému jednání (Zkontroloval, doplnil a upravil: předseda OS CHPH Domažlice př. Ivan Voneš), ale RK to nechce vidět a přiznat veřejnosti, natož se chlapsky omluviti za nezákonné jednání proti osobě př. Karase!!! Pokud by totiž RK znala a jednala podle Stanov svazu a příslušných zákonů, nikdy by argumentaci př. Karase nezamítla, ale upozornila by výbor OS Domažlice že argumenty př. Karase jsou relevantní, významné a že př. Karas nechce nikomu škodit, ale z pozice funkcionáře a dobrého hospodáře chce a bude prosazovat, aby věci byli do budoucna napraveny a OS Domažlice mohla dál fungovat jako dobrý hospodář  který neodmítá dotace  jen proto, že není uvnitř ČISTO!!!

Letu zdar a žádný zmar

Ve Vilémově dne 2.1.2018, Karas Antonín, Vilémov 1564, 34701 Tachov
3
Aktuality / Re:Úvodní příspěvek
« kdy: Leden 05, 2018, 13:28:18 »
Haribol Janssen, vítám Tě na našem holubářském fóru a přeji Ti dobrou zábavu, do klubovny se můžeš dostaviti o víkendu, spíš by mi vyhovovala neděle, měj se krásně holoubkově Tonda.

6
Aktuality / Zábava a vtipy.
« kdy: Červen 06, 2017, 23:42:01 »
 Vtipy o ptáčcích

Přijde chlapík do baru. Po levé ruce má krásnou blondýnku, po pravé krásnou brunetku a na rameni mu sedí holub. Poprosí si dva rumy. Jeden vypije sám, druhý dá holubovi, a ten ho do sebe kopne. Takto se to opakuje asi pětkrát a holub je stále OK. Barmanovi to nedá a ptá se, co je to za holuba. - To víte - říká chlapík - jsem rybář. Jednou jsem chytil zlatou rybku, a že pokud ji pustím, splní mi tři přání. Tak jsem chtěl krásnou blondýnku. To je ta nalevo. Pak jsem chtěl krásnou brunetku. To je ta napravo. No, a nakonec jsem chtěl ptáka, který hodně vydrží ...

Bavili se dva chovatelé: "Zkřížil jsem poštovního holuba s datlem a on teď když přinese psaní, vždycky zaťuká." "To nic není, já zkřížil poštovního holuba s papouškem a on teď vyřizuje vzkazy."

"Ty Martine, jak to děláš, že tvoji poštovní holubi jsou na závodech vždy nejrychlejší?"
"Jednoduše," povídá Martin, "zkřížil jsem je s papoušky, takže pokud zabloudí, umí se zeptat na cestu!"

Syn jde na vojnu, tak mu otec dá poštovního holuba, aby mohl poslat domů zprávu. Po třech měsících se syn dostane domů a diví se, že mu neposlali ani buchty, o které si psal. Oni mu zase vyčítali, že o sobě nedal vůbec vědět. Vtom někdo klepe na dveře, otec jde otevřít, vrátí se a dá synovi hroznou facku a říká: "Ty vole, příště, až budeš posílat poštovního holuba, tak mu rozvaž křídla, došel pěšky."

Jaký je rozdíl mezi vládou a holuby? Žádný. Všechno poserou, ale střílet se nesmí. ...

Jakej je rozdíl mezi švýcarským, francouzským a českým důchodcem? Švýcarskej ráno vstane, dá si trochu sýra, zapije sklenkou mléka a jde do parku krmit ptáčky. Francouzskej ráno vstane, dá si trochu kuřecího masíčka, zapije to sklenkou vína a jde do parku hrát ty jejich koule. A českej ráno vstane, sní nějaký švýcarský prášky, zapije je sklenkou vody, vezme si francouzský hole a jde makat...

Recept na nadívané holoubě - nedá moc práce, a je to chuťovka:

Potřebujeme: 2 holoubata, 3 vejce, 150 g drůbežích jater, petrželku, majoránku, 3 rohlíky rozmočené v mléce, sůl, pepř, strouhanku na zahuštění, pivo ... a ženu.

Způsob přípravy: postavíme ženu s ingrediencemi do kuchyně a zavřeme za ní dveře, otevřeme si pivo. Za dvě hodiny je jídlo hotové!

Chlápek postává na dvoře, v jedné ruce drží stopky a v druhé drží slepici za krk. Přijde k němu manželka a ptá se, cože to vyvádí. Ale, chci ti pomoct s vařením. Tady v kuchařce píšou „slepici nejprve půl hodiny mírně podusíme..."

Které zvíře se i po smrti 500krát otočí? Grilované kuře!

„Pane vrchní, ta kuřata tady děláte výborná. Jak je připravujete?" „Prostě jim řekneme, že je zabijeme a upečeme."

Sedí dvě vrány na drátě a proletí kolem nich stíhačka a jedna říká: „Podívejte, kolegyně, a jak je rychlá!” A druhá na to: „Taky byste létala tak rychle, kdyby vám zapálili ocas!”

Jaký je rozdíl mezi kohoutkem a vodovodním kohoutkem? Kohoutek uspokojí jen jedno pohlaví, vodovodní kohoutek všechny.

Kohout přijde do nočního baru. Objedná si vaječný koňak, spokojeně zamlaská a říká: „A přece jsou ty slepice k něčemu dobré.“

Chlápek byl u přítele na farmě. Seděli na zápraží a sledovali, jak kohout prohání slepice. Najednou vyšla přítelova manželka a vysypala na zem hrnek zrní. Kohout se na fleku otočil a rychle přiběhl k hromádce a začal se cpát. Chlápek to komentoval slovy: „Teda, doufám, že takhle hladovej nikdy nebudu.“

Novináři se ptají slepičky, zda je pravdou, že snesla sedmikilové vejce. Ona odpověděla, že ano. Tak se jí ptají, jaké má plány do budoucna. Ona odpovídá, že snést desetikilové vejce. Novináři jsou spokojeni s odpovědí, utíkají za kohoutem a ptají se, zda je pravda, že jedna z jeho slepiček snesla sedmikilové vejce. Odpovídá, že ano, tak se ho ptají, jaké má plány do budoucna. „Rozbít pštrosovi hubu...!"

Na statku se koná mejdan ve velkém stylu. Dovnitř se už hodnou chvíli snaží dostat malé housátko. Mladý houser mu povídá: „Hele, tam nesmíš, na to jseš ještě moc mladej.” „Ale já musím,” naléhá mládě, „beze mě to nejde!” „To mi, prosím tě, pověz, proč by to bez tebe nemělo jít?” podivuje se houser nad jeho sebevědomím. „No, má to bejt přece house párty!”

Potká slon nahého muže a začne se strašně smát. Směje se, až mu tečou slzy, vůbec není k utišení, a když se dost nasměje, zeptá se naháče: „Prosím tě, jak se s tímhle můžeš vůbec nažrat?!”

Dovnitř to jde velké, suché a pevné, když to jde ven, je to měkké, mokré a lepivé! Co to je? …… Žvýkačka.

Chlápek stojí u hotelové recepce. Když dostane svůj klíč, odchází. Jak se otočí, vrazí do nějaké ženské, co stála za ním, a loktem se jí silně opře o výstřih. Oba jsou pěkně zaražení a on neví, jak se omluvit, tak řekne: „Madam, jestli je vaše srdce tak měkké, jak vaše poprsí, určitě mi odpustíte." Ona odpovídá: „Jestli je váš penis tvrdý jako váš loket, mám pokoj 343."

Přijde chlap do zverimexu a chce papouška. Mají na výběr tři krásné exempláře. Jeden za tisíc, druhý za dva a třetí za šest tisíc korun. Chlapík na ně chvíli zvídavě kouká a ptá se prodavače: „Prosím vás, proč jsou ty ceny tak rozdílný, když ti papoušci vypadají stejně?” „No,” na to prodavač, „ten za tisícovku hovoří španělsky a ten za dva tácy to umí přeložit do češtiny.” „A co ten za šest tisíc?” zajímá se zákazník. „To nevím,” odpoví prodavač, „ale ti dva mu říkají šéfe!”

Přijde pán do zverimexu a povídá: „Jsem opuštěný a nemám si s kým večer doma povídat, chtěl bych dobře mluvícího papouška.” Prodavač se omlouvá, že žádného papouška nemá, ale pán vidí, že vzadu u okna jeden sedí. „To je opravdu mluvící papoušek,” povídá prodavač, „ale už je starý a pije jenom rum.” Pán se zamyslí a prohlásí: „Mluvit umí, rum piju taky, tak já si ho vezmu.” Jednoho dne musí odjet na týdenní služební cestu, tak oznamuje papouškovi: „Já musím odjet, a tak ti tady nechám pití na celý týden. Každý den ale vypij jenom jednu odměrku. Né, abys to vypil všechno najednou. Jestli to zjistím, tak ti vytrhám všechno peří!” Rozloučí se a odejde. Jenže si na letišti vzpomene, že si doma zapomněl pas a vrátí se domů. Když otevře dveře, slyší z koupelny strašnej rámus. Vejde a co nevidí. Koupelna plná páry, rádio hraje naplno, vedle vany se válí prázdné odměrky rumu a ve vaně si papoušek s úsměvem trhá peří a křičí: „Já mám v prdeli nějaký peří...”

Přijde chlápek do zveráku: „Chtěl bych si koupit nějakého papouška!” „Prosím,” ukazuje prodavač na klec, „zrovna tady máme tenhle krásný exemplář, nádherně zpívá.” „No dobrá, ale jak dlouho se vaří?”

Pán má papouška a ten mluví strašně sprostě. Nešťastný majitel už neví, jak ho to odnaučit, a tak ho jednou za trest zavře do mrazáku. Po chvíli mrazák otevře a papoušek pokorně říká: „Omlouvám se za své nevhodné chování, již se to nebude opakovat. Mám jen jednu otázku. Co udělalo to kuře?”

Pán sehnal papouškovi samičku k připuštění, sjednali to s majitelem za 500 Kč. Dali je do klece, přikryli plachtou a teď to začalo. Když je odkryli, měla samička otrhané peří. „Cos to udělal?” ptají se papouška zděšeně. Papouch na to: „Za pětikilo snad můžu mít děvku nahou, ne?”

Starý pán ovdověl, a aby mu nebylo smutno, rozhodl se, že si koupí ve městě kanárka. Pán byl v mládí operní pěvec a šlo mu tedy o to, aby byl papoušek zpěvák. Prodavač se dušoval, že takového zpěváka v obchodě ještě nikdy neměl a děda spokojeně odešel. Za dva dny byl s kanárkem zpátky. „Copak? Nezpívá?” podivil se prodavač. „Vždyť ten pták kulhá!” namítl starý pán. „Prosím vás, a co vlastně chcete, zpěváka nebo tanečníka?”

V zoologické zahradě strčí pán čápovi láhev slivovice, spiklenecky na něj mrkne a zašeptá: „Tak jasný, jo? Kluka!”

Jak si říká tajné společenství kukaček? Ku ku klan!

Včera jsem se svými kamarádkami vyrazila na večírek. Manželovi jsem řekla, že se vrátím o půlnoci. “Slibuji ti, miláčku, že se nevrátím ani o minutu později!” prohlásila jsem a vyrazila. Ale večírek byl fantastický. Drinky, tanečky, znovu drinky a znovu tanečky, ještě víc drinků… bylo to tak skvělé, že jsem zapomněla na čas! Když jsem se vrátila domů, byly tři hodiny ráno. Vcházím do bytu, ja…ko myška otvírám dveře a vtom slyším tu zatracenou kukačku v hodinách, jak třikrát kuká! Když jsem si uvědomila, že manžel se při tom kukání může probudit, zakukala jsem sama ještě devětkrát… Byla jsem na sebe hrdá, že i když jsem ožralá jak dělo, dostala jsem takový dobrý nápad a podařilo se mi vyhnout nepříjemnosti s manželem! Rychle jsem si lehla a usínala s myšlenkou na to, jak jsem inteligentní. Ráno během snídaně se manžel zeptal, kdy jsem se vrátila z večírku. A tak říkám, že přesně o půlnoci, jak jsem slíbila. Nic neříkal a ani nevypadal, že by měl nějaké pochybnosti. “To je skvělé, jsem zachráněná!” pomyslela jsem si a otřela pot z čela. “Víš, musíme vyměnit ty naše kukačkové hodiny.” Zbledla jsem strachy a ptám se pokorně: “Aaano? A prroč, miláčku?” A on na to: “Víš, dneska v noci kukačka zakukala třikrát, potom - nevím, jak to udělala - vykřikla Ó bože!, znovu zakukala čtyřikrát, vyzvracela se v předsíni, zakukala ještě třikrát a upadla se smíchem na podlahu. Kuknula ještě jednou, šlápla na kočku a převrátila stolek v obýváku. Potom mě poslala do prdele a svalila se vedle mě. Pak zakukala naposledy a začala chrápat.”

Chlápek letí oslavit narozeniny na Kanáry. V letadle zjistí, že na vedlejším sedadle sedí velký papoušek. Po startu obchází letuška cestující. Pán ji požádá o kafe a papoušek za ní volá: „A mně přines panáka, krávo!” Letuška se urazí, papouška obslouží a na kafe zapomene. Pán se rozhodne, že zkusí papouškovu metodu a řve po letušce: „Přines mi to kafe nebo schytáš pár facek!” Za chvíli se objeví dva silní stevardi a vyhodí pána i papouška z letadla. Jak tak padají, papoušek se otočí k chlápkovi a uznale prohlásí: „Na někoho, kdo neumí lítat, ti to dost kecá!”

 

Přijde černoch do obchodu a na rameni má velkého papouška. „Jé, ten je krásný,” rozplývá se mladá prodavačka, „odkud ho máte?” „No přece z Afriky, tam jich je mnoho,” odpoví papoušek.

„Včera jsem viděl běžet zajíce s batohem na zádech!” křičí na celou hospodu podnapilý myslivec. „To nic není, kamaráde,” zvedne se jiný ožrala, „já jsem ho viděl letět!” „A taky měl na zádech batoh?” „Ne, orla!”

Jaký je rozdíl mezi mladým myslivcem a starým myslivcem? Mladý spí se zajíčkem a starý s bažantem.

Starší paní si kupuje papouška a usměje se na něj: „Tak co, ty hlupáčku, umíš mluvit?” „A co ty, čarodějnice?” odvětí papouch. „Umíš létat?”

Hospodář vidí, že jeho starý kohout už má přece jen zenit za sebou, i když je pořád ještě statný a hlasitě kokrhá, a s předstihem mu shání kohoutka, aby ho jednou plynule vystřídal na vladařském trůnu. A tak zase jednoho vypustí na dvorek. Starý kohout si mladého vezme stranou a přátelsky mu domlouvá: „Hele, mladej, slepic je tu dost pro oba, tak nebudeme dělat žádné boje. Jedna jediná tu stojí za to, támhle Pepina, a o tu si můžeme dát závody.” „A jaké závody navrhuješ?” zeptá se mladý samec. „Třeba třikrát kolem hnoje,” navrhuje matador. Mladý sebevědomě prohlásí: „To nemáš šanci.” Zkusmo si zaklusají. Mezi slepicemi to začíná vřít, očekávají soutěž a rozčileně kvokají. „Dám ti náskok,” rozhodne se shovívavě mladý kohout. „Můžeš jít o půl kola dopředu.” Je odstartováno. Starý v prvním kole náskok udrží, ve druhém ho mladý začíná viditelně dohánět. Slepice řvou, Pepina vysílá poplašené pohledy a cudně klopí oči. Třetí kolo, mladý kohout už má zobák na pérech starého, když se ozve výstřel a mladý kohout padne mrtev k zemi. Hospodář v okně odloží pušku a zklamaně pokrčí rameny: „Tohle už snad není pravda, třetí kohout za sebou a zase teplej!”

Před ohradou se pštrosy se shromáždila výprava a průvodce vykládá: „Pštros se vyznačuje dvěma specifickými zvláštnostmi. Velmi špatně vidí a zhltne cokoliv.” Do nastálého ticha zazní povzdechnutí starší paní ke své přítelkyni: „Slyšíš, Božka? To by byl ideální manžel!”

Proč čápi odlétají v zimě do teplých krajin? Černoši také chtějí mít děti.

Potká pštros pštrosa a ptá se ho: „Proč my pštrosi vlastně strkáme hlavu do písku? Proč to děláš ty, to nevím, ale já hledám naftu!”

Hádají se tři slepice - ruská, německá a slovenská, která z nich snese nejvíc vajec. Ruská se vytahuje: „Já jich denně snesu až dvacet!” „Pche, to je toho,” odpoví jí německá. „To já dokážu i třicet!” Obě se dychtivě zadívají na slovenskou kolegyni a ta jen nevzrušeně kvokne: „Prečo bych si prcku drela, keď sa dajú kupiť?!”

Proč kohout při kokrhání zavírá oči? Aby slepice viděly, že to umí zpaměti.

Jakou písničku mají nejradši kuny? Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.

Přijde nastávající pro Helenku. Maminka otevře a říká: „Musíte chvilku počkat, Helenka jenom dojí." „Vy máte kravičku?" „Ne, proč?" „Tak co dojí?" „Kuře."

Jak uděláte ze slepice pitbula? Když se s ní oženíte.

V kapse klokanice sedí malý tučňák a stěžuje si na příšerné vedro. Tisíce kilometrů odtamtud sedí klokánek na ledové kře mezi tučňáky, třese se zimou a naříká: „Zatracená školní výměna!”

Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale není mrtvý. Motorkáři se ho zželí, opatrně ho odveze domů a tam ho položí do klece. Rozdrolí mu chleba, do misky mu nalije vodu a čeká, jestli se ptáček uzdraví. Ptáček se za několik dnů skutečně probere, rozhlédne se kolem sebe a vidí mříže, chleba, vodu. Všechno mu dojde a vykřikne: „Ty vole, já ho zabil!”

Na strom leze malá želvička. Na první větvi roztáhne ploutvičky a skočí. Uhodí se, ale nevzdává to a leze znova. Podruhé, potřetí, počtvrté... Z koruny stromu ji pozorují dva papoušci a jeden povídá: „Hele, neměli bychom tomu našemu mladému říct, že je adoptovaný?”

Hajná připomíná manželovi: „Pepane, zítra je to zrovinka pětadvacet let, co jsme se brali. Měl bys zastřelit bažanta!” Myslivec na to: „Prosím tě, copak ten chudák za to může?”

„Neříkej mi pořád - moje zlato,” zlobí se na svou samičku slavík Ota. „Nechci skončit ve vitríně u Karla Gotta!”

Víte, co nesnáší pes? No přece vajíčka, není žádná slepice.

Na vesnici: „Slyšela jsem, že jste pojmenovali husy. Jak se vám to osvědčilo, sousedko?” „Výborně, podívejte se sama. Támhle běží Peřina, to vedle je Polštář...”

Sedí vrána na stromě a kolem jde zajíc a ptá se: „Hele, vráno, co tam děláš?” A vrána odpoví: „Machruju, machruju.” A zajíc na to: „A můžu machrovat s tebou?” Vrána: „No jasně, pojď nahoru a můžeme machrovat spolu.” Tak zajíc vyleze nahoru na větev a machruje s vránou. Najednou jde kolem liška a ptá se: „Co to tam vy dva děláte?” A vrána se zajícem odpoví: „Machrujem, machrujem.” A liška na to: „A můžu machrovat s váma?” Vrána: „No jasně, pojď nahoru a budeme machrovat spolu.” Tak liška vyleze nahoru k vráně a zajícovi. A jak tam tak machrujou, tak najednou uvidí jít kolem medvěda. A medvěd se ptá: „Co to tam děláte?” Oni odpoví: „Machrujem, machrujem.” „A můžu machrovat s vámi?” Vrána: „No jasně, pojď nahoru, budeme machrovat spolu.” Medvěd vyleze nahoru a jakmile dosedne k nim na větev, větev se zlomí. Všichni začnou padat k zemi, jenom vrána lítá a ještě se jich zeptá: „Vy neumíte lítat?” A oni odpoví: „Ne.” Vrána: „Tak co machrujete!”

Paní učitelka se ptá dětí ve škole: "Děti, když na stromě sedí pět vran a myslivec dvě z nich zastřelí, kolik jich zbude?" Přihlásí se Pepíček: "Žádná, paní učitelko, protože ty ostatní se leknou a odletí." Paní učitelka: "Správně má být, že zbudou tři vrány, ale líbí se mi tvůj způsob uvažování, Pepíčku." Pepíček: "A teď já: Jdou po ulici tři ženský se zmrzlinou. Jedna ji kouše, druhá cucá a třetí líže. Která je vdaná?" Učitelka přemýšlí: "No, asi ta, která ji cucá, ne?" Pepíček: "Kdepak, ta, která má snubní prstýnek. Ale líbí se mi váš způsob uvažování, paní učitelko!"

7
Aktuality / Re:Závodní sezona 2017
« kdy: Červen 05, 2017, 23:17:11 »

Haribol vážení přátelé v partě veselé, v neděli 11.6.2015 se  má odstartovat šestý závod Kusel 1, je možno se zde ke startu a všemu kolem vyjádřit a navrhnout změny či jakékoli připomínky, mějte se krásně holoubkově a připomínkujte, Tonda.

8
Aktuality / Re:Závodní sezona 2017
« kdy: Květen 29, 2017, 10:14:32 »Haribol vážení přátelé v partě veselé, v neděli 4.6.2015 se  má odstartovat pátý závod Frankental 1, je možno se zde ke startu a všemu kolem vyjádřit a navrhnout změny či jakékoli připomínky, mějte se krásně holoubkově a připomínkujte, Tonda.9
Aktuality / Re:Závodní sezona 2017
« kdy: Květen 22, 2017, 10:25:10 »

Haribol vážení přátelé v partě veselé, v neděli 28.5.2015 se  má odstartovat čtvrtý závod Heilbronn, je možno se zde ke startu a všemu kolem vyjádřit a navrhnout změny či jakékoli připomínky, mějte se krásně holoubkově a připomínkujte, Tonda.10
Aktuality / Re:Závodní sezona 2017
« kdy: Květen 15, 2017, 23:43:39 »
Haribol vážení přátelé v partě veselé, v neděli 21.5.2015 se  má odstartovat třetí závod Kirchberg, je možno se zde ke startu a všemu kolem vyjádřit a navrhnout změny či jakékoli připomínky, mějte se krásně holoubkově a připomínkujte, Tonda.

11
Aktuality / Re:Závodní sezona 2017
« kdy: Květen 10, 2017, 23:24:33 »
Haribol vážení přátelé v partě veselé, v neděli 14.5.2015 se  má odstartovat první závod Ansbach, je možno se zde ke startu a všemu kolem vyjádřit a navrhnout změny či jakékoli připomínky, osobně navrhuji přeložit start na sobotu, a to z důvodu silného deště v neděli, mějte se krásně holoubkově a připomínkujte, Tonda.

12
Aktuality / Závodní sezona 2017
« kdy: Duben 27, 2017, 22:38:18 »
Haribol vážení přátelé v partě veselé, v neděli 7.5.2015 se  má odstartovat první závod Schvabach, je možno se zde ke startu a všemu kolem vyjádřit a navrhnout změny či jakékoli připomínky, mějte se krásně holoubkově a připomínkujte, Tonda.

13

Haribol přátelé v partě veselé, přikládám něco pro pobavení a inspiraci, mějte se krásně holoubkově Tonda.https://www.facebook.com/PigeonsFans/videos/991977564205554/

14
Příroda léčí
Jsem přesvědčený,že příroda léčí.....

Haribol Milánku, i já byl přesvědčený, že Příroda léčí, až mi byl životem ukázán trochu jiný úhel pohledu, o který se s Tebou podělím. Výsledkem mého těžkého onemocnění bylo zjištění, že Lékař "Léčí", ale Příroda "Uzdravuje".

Všimni si jedné maličkosti v tomto hmotném světě, a to že úmrtnost je zde vždy stoprocentní a tudíž Lékaři vždy Léčí až do dosažení smrti pacienta. Naopak pomocí Matky Přírody se můžeme částečně či zcela Uzdravit a až do své smrti můžeme žít plnohodnotné životy bez velkých zdravotních potíží.


Příčiny nemocí - Odpady z nepřirozené výživy, konzervanty, umělé vitamíny, chemikálie, toxiny a jiné nepřírodní látky organismus zatěžují. Tyto jedovaté látky se v organismu usazují a narušují fyziologické funkce (vlastní práci) všech jeho orgánů. Organismus trpí pozvolnou otravou. Následkem je zdravotní problém nebo nemoc.Detoxikace a očista střev:

Toto podávám po závodní sezoně a cca měsíc před sezonou.

Speciální pivovarské kvasnice, vrbová a jilmová kůra, extrakt z grapefruitových jader, oregano, vpravo orientovaná kyselina mléčná, bentonit-montmorillonit (přírodní jílový minerál),

Zde bych Tě chtěl požádati o dávkování přípravku na krmivo či jinak, děkuji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odčervení:

Toto provádím 1x za měsíc dva dny po sobě.

Alternativně můžeme po vzoru vlka naše holoubky odčervovat na přírodní bázi s pomocí bylin a zeleninových extraktů.

Rašelina, kamala, kapraď samec, dýňová jádra, plody jalovce, listy česneku medvědího.

Zde bych Tě chtěl požádati o dávkování přípravku na krmivo či jinak, děkuji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chemické odčervování

Běžně používané uměle vyrobené odčervovací preparáty (chemie) obsahují téměř vždy toxické látky (nervové jedy), které červy ve střevě usmrtí. Tyto chemické, organismu neznámé (nepřírodní) látky však ve střevě poškodí i dobré bakterie a tím naruší rovnováhu střevní mikroflóry. Protože není zvýšena střevní motorika, mrtví červi zůstávají ještě několik dní ve střevě holuba a organismus část jejich těl spolu s nervovým jedem stráví. Následkem je zatížení vnitřních čistících orgánů (játra, ledviny).

Uměle vyrobené odčervovací preparáty způsobují často také rezistence (červi se nervovým jedům určitého složení přizpůsobí a přežijí). Často pak u chemických preparátů pozorujeme také symptomy vedlejších účinků jako je malátnost, průjem, zvracení, nechutenství apod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dýchací cesty:

Toto podávám v závodní sezoně každý týden.

Lněné semínko, hloh, karotka, jablečná dřeň, červená řepa, kopřiva nať, kořen lékořice, smrkové jehličí, tymián, dextróza, březový list

Zde bych Tě chtěl požádati o dávkování přípravku na krmivo či jinak, děkuji.

Pro zajímavost:Do holubníku budu nosit na noc rostlinu(bylinu),která pomáhá na dýchací cesty,inhalaci této rosliny využívají amazonští indiáni.Jsou i jiné rostliny např.na odpuzování parazitů,budu testovat v r.2017.Do Amazonie se již chystám delší dobu,snad se mi to jednou splní.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Každodenní péče o zdraví:

Toto podávám téměř každý den v roce na krmivo,je to pro celkovou zdravotní kondici.

Topinambur hlíznatý, červená řepa, mrkev (karotka), lněná semínka, pivovarské kvasnice, semena z černuchy damašské, sladové klíčky, směs bylin: kopřiva (listy), bříza (listy), ostropestřec mariánský (listy), listy a kořeny ze smetanky lékařské (pampeliška),čerstvá cibule,mořské řasy.

Podávám čerstvé nebo sušené pro zachování enzymů a vitamínů (sušeno při teplotě 40 °C)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minerály a stopové prvky:

Toto podávám téměř každý den v roce.

Skořápky z vajec (jemně namleté pro snadnou stravitelnost), zvápenatělé mořské řasy, pivovarské kvasnice, sladový květ, extrahovaná hroznová jadérka.Dále klasický grit pro holoubky.

Zde bych Tě chtěl požádati o dávkování přípravku na krmivo či jinak, děkuji.

Život všech organismů na zemi vzešel z moře. Proto mořské řasy, korály, ryby a ostatní mořské plody obsahují mnohé minerální látky a stopvé prvky (také jod a selen), kterých je v potravinách z vnitrozemí nedostatek (některé i chybí). Ke kompletnímu zaopatření organismu a tím k bezchybnému fungování jsou mořské produkty důležité a proto je tyto doplňky obsahují.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proti stresu:

Výstavy,den nasazování,přeprava holoubků-aplikuji toto.

Výtažky z bylin za studena, tinktury z třezalky a meduňky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nejsem-li přesvědčen o 100% zdraví holoubků,neposílám je na závod!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto faktory jsou z ověřené dlouholeté praxe přírodních léčitelů hlavními příčinami přetěžování orgánů látkové výměny (játra, ledviny) s následky pozvolné otravy organismu, které se projevují zdravotními problémy nebo nemocí:
 

Umělé vitamíny v krmivech přidávají se po zničení přírodních

Éčka v krmivech konzervační látky, ochucovadla, vůně, barviva

Tepelně zpracovaná krmiva zničeny bioaktivní látky (mrtvá strava)

Antibiotika, kortikoidy rychlé potlačení příznaků, blokace imunity

Syntetické léky potlačování bolesti a příznaků jiných potíží

Chemické odčervování nervové jedy naruší i střevní mikroflóru

Jedovatá antiparazitika  nervové jedy a chemické preparáty

Očkovací látky nepřírodní látky (diskutabilní prevence zdraví)

Nezapomínejme prosím,že jenom PŘÍRODA LÉČÍ.
Milan Černý

Mějte se všici krásně holoubkově Tonda.

15


Haribol přátelé v partě veselé, před chvilkou jsem dával na jiné téma krásný film o předních světových chovatelích a kliknul mi v hlavě další krásný film o totálním vdovství o který se s vámi všemi rád podělím, mějte se všici krásně holoubkově Tonda.
https://www.youtube.com/watch?v=JJNBsnrw4qg&spfreload=10

Stran: [1] 2